Människan väljer beteende efter situation

Människan väljer beteende efter situation. Situationsbetingning betyder förenklat att en människas beteende väljs i den specifika situationen. Man brukar säga att beteendet är kontextbundet. Vi lär oss hur vi ska bete oss i olika kontexter, olika sammanhang. Personligen kan jag vara social eller drivande i ett sammanhang, men inbunden och lat i ett annat. Vi är alla ”beteendekameleonter”.

Situationen och omvärldens påverkan har en avgörande betydelse för hur vi beter oss. Det har visat sig i studier om och om igen, både inom inlärningspsykologin och inom socialpsykologin. Trots omfattande forskning, som visar på att olika situationer får människor att bete sig på olika sätt, envisas vi med att utgå ifrån tesen att människor ”är” på ett visst sätt och att de alltid kommer att vara så, även när det handlar om att leda organisationer.

Vi bör se på människors beteenden – vad de ”gör”. Människor ”gör” saker – utför beteenden – beroende på det sammanhang de befinner sig i och de erfarenheter de haft av liknande situationer. Vi anpassar beteendet till situationen för att det ska tjäna oss på bästa tänkbara sätt.

Att sitta och vrida på huvudet från höger och sen till vänster och sen till höger igen varannan sekund låter knasigt. Men sitter personen på en tennisläktare vore det snarare konstigt att inte vrida på huvudet. Situationen, kontexten är avgörande.