Medverkan i målformulering

Forskare menar att det finns större chans att skapa en gemensam känsla för målen och därmed större chans att uppnå dem om medlemmar i organisationen involveras i att ta fram målen. Strategisk planering och strategiskt verkställande bör i så fall hänga tätare ihop än det generellt sett gör. Affärsikonen Jan Carlzon sa under sin tid på SAS följande: ”Den som inte har tillgång till information kan inte ta ansvar. Den som har tillgång till information kan inte låta bli att ta ansvar.” För att alla ska känna att de äger ett mål och vara beredda att jobba för det, bör personerna som har ansvar för att leverera ha varit med och satt upp målen.

I många organisationer utgår de som satt målen från att alla medarbetare känner till mål, strategier, visioner och policyer samt vad som krävs för att komma dit. Många organisationer har dock så många olika typer av mål, strategier, visioner och policyer som dessutom är motstridiga och frikopplade från den enskilda medarbetarens dagliga arbete att så sällan är fallet. Tvåvägskommunikation kring mål och medel ökar chansen att nå dit vi vill.

Individuella mål som är relaterade till organisationens övergripande mål uppfattas ofta som mer förstärkande. Den medarbetare som utför de beteenden som syftar till att ett mål uppnås bör alltså vara involverad i målformuleringen. Medarbetare vill generellt sett veta hur deras arbete relateras till den övergripande strategin. Att nå sina mål och känna att man presterar påverkar vårt nervsystem positivt. Om organisationer vet vilka beteenden som leder till vilka resultat kan organisationen och den enskilde medarbetaren få en gemensam bild över vart de är på väg och hur de ska bete sig för att komma dit.

Människan är ett flockdjur. Det är inbyggt i hennes hjärna. Det har präglat hennes 10 000-tals år av utveckling. Hon vill veta att hon gör ett bra arbete, hur hon bidrar till och förhåller sig till flocken. Hon får besked hur hon presterar genom det inlärningsteoretiker kallar konsekvenser – feedback. Levererad av någon annan, eller av henne själv när hon inser hur bra eller dåligt hon presterat.