Prestera det lilla extra

Inom organisationer pratar man ibland förenklat om bestraffande eller förstärkande kulturer. Organisationer med förstärkande kultur, det vill säga som är mer präglad av positiv förstärkning, presterar bättre.

I organisationer som präglas av positiv förstärkning beter sig medarbetare på ett visst sätt för att de vill göra det. De upplever att detta ger dem någonting; de får ut något av det. Medarbetarna i en organisation som präglas av negativ förstärkning upplever snarare att de måste bete sig på ett visst sätt för att slippa undan något som är obehagligt. Det är dessvärre vanligt med en kultur av negativ förstärkning i många organisationer. ”Hör du inget är allt ok”, är ett utryck som speglar detta.

Organisationer är ofta feedbackfattiga och allmän återkoppling på medarbetarnas prestationer är ovanlig. Människor vill generellt veta hur de presterar. Återkoppling driver beteende. Vill man skapa en organisation som är högpresterande och ständigt utvecklar sig, är det inte rätt metod att agera utifrån tesen ”hör du inget är allt ok”.

Det finns forskning som hävdar att i genomsnitt 40 % av företags strategiska potentiella vinst försvinner redan när strategin ”lämnar bordet”. Andra studier visar att 70–90% av alla strategiska förändringsinitiativ inte uppnår sina mål. Att åstadkomma en verklig förändring och att lyckas realisera sin strategi är onekligen svårt. En orsak till detta kan vara att få organisationer präglas av positiv förstärkning. Genom att fokusera på det positiva snarare än att tvinga upp något till miniminivå kan vi åstadkomma mer. Det är smart av en organisation att positivt förstärka de beteenden som skapar goda resultat för verksamheten.

Det låter bra och enkelt, men hur gör man i praktiken? Några råd är att lära känna sin verksamhet, se till att förstå affärslogiken och människorna vars beteenden skapar resultaten. Lär känna din organisation, lär känna medarbetarna och lär känna vad som är positiv förstärkning för olika medarbetare, avdelningar, enheter eller organisationer. Det finns positiva förstärkare att använda för en organisation. De kan skapa en möjlighet för medarbetare att tycka det är roligt att prestera, snarare än att känna sig tvungna. Börja med att fundera över vilka sociala, arbetsrelaterade, kognitiva och symboliska förstärkare ni inte använder på ett systematiskt sätt idag.

För att skapa en kultur präglad av positiv förstärkning är en tumregel att ge positiv feedback åtta gånger så ofta som korrigerande feedback. Det kan vara ett sätt att skapa en organisation där medarbetarna presterar för att de vill prestera, inte för att de måste.

När jobbar du som bäst? När du måste, eller när du vill? Det finns ett begrepp som kallas ”flow”. Flow är ett psykiskt tillstånd, en känsla vi har när allt fungerar, när vi får mycket gjort och klarar av utmaningar vi står inför. Tänk om vi kunde utforma arbetsplatser som skapar en sådan miljö. Vem skulle inte vilja jobba där?

Den som tycker att det är roligt att jobba presterar mer än den som arbetar för att inte ”förlora” lönen. Skillnaden i prestation mellan två medarbetare där den ena drivs av positiv förstärkning och den andra av negativ förstärkning kan vara helt avgörande för ett företags framgång. Vi kan tydliggöra de resonemang som vi fört ovan i följande graf.

Det lilla extra

Inom organisationer som präglas av bestraffning och negativ förstärkning kan vi se att det är låg frekvens på ett beteende före en ”deadline”. Ju närmare deadline man kommer desto högre blir frekvensen. Precis när man har nått den miniminivå man behöver för att klara sig undan den negativa konsekvensen slutar man att prestera. Man levererar precis det som krävs precis innan deadline, varken mer eller tidigare. Fokus för medarbetaren blir i detta fall på resultatet man måste uppnå för att slippa undan, inte på att utföra beteendet på ett så bra sätt som möjligt. Medarbetare drivs då av negativ förstärkning. dvs. att slippa undan något obehagligt.

Tittar vi i stället på en organisation som präglas av positiv förstärkning har den en mer stabil och hög frekvens av beteendet. Beteenden utförs inte för att leverera ett visst resultat av en viss kvalitet vid en viss tid, utan för att medarbetare personligen upplever att de får ut något av det. Det resulterar i att medarbetarna inte slutar utföra beteenden bara för att en viss miniminivå är uppnådd, utan fortsätter trots att målet är uppnått.

Magnus Böcker, tidigare chef för Singaporebörsen, uttryckte sig i en intervju om denna ledarskapsutmaning på ett beskrivande sätt: “Det är alltid lättare att vara chef över personer som vill göra rätt, än personer som inte vill göra fel. Är det bara en fråga om att inte göra fel, tar man inte samma ansvar.”

Skillnaden mellan den miniminivå som uppnås med en negativt förstärkt organisation och det vi kan uppnå med en organisation som präglas av positiv förstärkning brukar ibland kallas Discretionary Effort – förenklat översatt till ”det lilla extra”.

Det är bättre att förstärka positiva beteenden än att bestraffa negativa om vi vill skapa långsiktig framgång. Man skapar bättre prestationer genom att förstärka det positiva, det som driver resultat, inte genom att lägga tid på att försvaga beteenden som inte skapar värde.

Hur gör ni för att fokusera på det som skapar resultat?