Organisationer som system

Organisationer är system. En organisation vars hela verksamhet är en bergtäkt kan användas för att exemplifiera ett system. Täkten består av olika resurser, exempelvis berg, maskiner och personal. Ur berget bryter medarbetare loss stora stenblock med dynamit och maskiner. Stenblocken läggs i en kross och sorteras till olika storlekar och typer av sten, grus och sand. Råvaran har förädlats för att säljas vidare. Om det blir pengar kvar från försäljningen, efter att allt är betalt har företaget gjort en vinst. Företag är ekonomiska kretslopp – system.

När det är svårt att dra en tydlig gräns mellan det som påverkar systemet (i detta fall – organisationen) och det som inte påverkar systemet, brukar man säga att det handlar om mer eller mindre öppna system. En distinkt gränsdragning är sällan möjlig att göra när det handlar om organisationer. En organisation påverkas alltid av vad som händer utanför organisationen – utanför ”systemet” – oavsett hur företaget är organiserat eller hur ägarförhållandena ser ut. Alla organisationer är därför öppna system.

Ett av världens ledande byggföretag anlitar underentreprenörer i sina entreprenadprojekt. Dessa står ibland för 50 % av de totala kostnaderna. Var går gränsen för byggföretagets organisation? Var går gränsen för var resultat skapas i deras organisation? Var går gränsen för vad som påverkar hur organisationens mål uppnås? En bra fråga för alla som vill förstå sin organisation som ett öppet system är att vet vilka externa faktorer som är avgörande för att man ska uppnå målen.