Strategi, tröttsamma militärliknelser och nya perspektiv

Upprepa inte den taktik med vilken du vunnit en seger, utan låt dina metoder styras av den oändliga variationen av omständigheter. – Sun Tzu

Alltför mycket av strategi, utifrån ett klassiskt perspektiv, handlar om att ta fram planer, visioner och sätta mål. Alltför lite handlar om hur vi faktiskt verkställer strategierna. I en rad inlägg under våren kommer jag att lyfta fram ett alternativt sett att se på strategi och vilka effekter det kan få. Lite raljerande brukar en del säga att det är lätt att ta fram en strategi. Beroende på vad man menar med strategi kan det uttalandet vara sant, men jag kommer i senare inlägg argumentera för att det inte är så lätt – om man tar strategi på allvar vill säga.

Strategin i sig, de vägval en organisation gör, är inte det som ger en uthållig konkurrensfördel. Det är genomförandet, eller som jag hellre kallar det -realiserandet, som ger verklig framgång. Nästan vem som helst kan imitera IKEA:s, Googles eller FC Barcelonas strategi, men ingen har hittills lyckats kopiera realiserandet. Att kunna verkställa kräver kompetens utöver analys, planering och ”imitation”. Man ska kunna diskutera hur och vad som måste göras, prioritera aktiviteter, fördela ansvar, följa upp vad som görs och vad resultatet blir samt återkoppla resultaten till de som utför arbetet och på så sätt skapa lärande. Man måste kunna bedöma företagets omvärld och dess möjligheter, samordna människor och kompetenser och förstärka de beteenden som ger resultat. I grunden går det ut på att anstränga sig för att se verkligheten och handla därefter. Många organisationer sticker huvudet i sanden. Det är det främsta skälet till att de är dåliga på att nå sina mål.

Genom att lägga mer tid på utvärdering, återkoppling – konsekvenser – och kontinuerliga förändringar kan alla organisationer öka graden av verkställande på sina strategier. Med inlärningsspråk skulle vi kunna säga att strategiarbetet behöver flytta fokus från att användas som aktiverare till att i stället användas som konsekvenser. Ingen strategi kan förverkligas utan att människor agerar och beter sig. Beteenden som gör att organisationer når sina mål måste förstärkas.

Strategi kommer från grekiskans strategía och betyder förenklat krigskonst. Med sitt ursprung i det militära, brukar man säga att strategi handlar om att vinna ett krig medan taktik handlar om att vinna ett slag. Mycket av den traditionella strategilitteraturen har just militärliknelser, vilket kan bli både tröttsamt och missvisande. Strategi idag har väldigt lite med krig att göra. En strategiklassiker är The Art of War av Sun Tzu som skrevs för över 2 000 år sedan. Det är en fantastisk liten bok med många kloka aforismer, men den säger inte så mycket om den värld vi lever i idag eller vilka konkreta strategiska utmaningar det innebär för organisationer och hur de kan hanteras.

Mycket av vår uppfattning om och förståelse av strategi är baserat på äldre litteratur från ett relativt begränsat fält. Har det inte militära referenser, trillar man ned i nationalekonomi där makroanalyser på 5 eller 10 års sikt ska hjälpa till att guida vägen. Detta har medfört en onödigt traditionell och konservativ syn på strategi som en del av management, trots att det egentligen är ett relativt nytt forskningsområde. De första böckerna som var direkt inriktade på företagsstrategi kom ”så sent” som på 1960-talet av författare som Chandler och Ansoff. Deras verk är också fantastiska på många sätt, men till och med de har passerat sitt bäst före datum i mångt och mycket. Det är dags för ett perspektiv – ett beteendebaserat synsätt. Det är detta vi kommer utveckla under våren. Hoppas ni vill följa med.

Hur gör ni för att säkerställa att strategi blir mer än analys och planering?