Tydlighet och instruktionsvärde

Inom inlärningspsykologin brukar man prata om instruktionsvärde. Det innebär kortfattat att jag utifrån en instruktion förstår vad något innebär och vad jag ska göra. Ju tydligare vi kan bli med exempelvis mål, desto mindre utrymme lämnas för tolkning och desto större chans har vi att åstadkomma vad vi företar oss. För att ge ett exempel: Jag säger till dig att vara rolig. Målet är att jag ska tycka att du är rolig. Vet du hur du ska bete dig? Sannolikt inte. Om jag däremot säger, ställ dig på ett ben, titta uppåt och sätt höger finger på näsan och sjung Gubben Noak, det är det roligaste jag vet. Då vet du hur du ska bete dig.

Möjligheten att uttrycka saker tydligt i stället för öppet för tolkning är viktigt för att kunna kommunicera eller förmedla en tydlig målbild och ökar möjligheterna dramatiskt att realisera en gällande strategi.

Forskare har tittat på hur lång tid det tar för att få olika typer av chefer inom olika nivåer av verksamheter att presentera en önskan, ett uppdrag eller någonting man vill ha gjort. De bästa lyckades förmedla enkla uppgifter på ett par sekunder medan de sämsta behövde över en minut. Att realisera strategier handlar i viss mån om att beskriva vad som ska göras, när det ska vara gjort och hur det ska göras. Instruktionsvärde är betydelsefullt i uppdragsbeskrivningar, i ledningssystem och i strategi- eller måldokument.

Vi kan och vill givetvis inte beskriva allt vi önskar in i minsta detalj. Det är dock viktigt att tänka på tolkningen. Det finns en förbisedd skillnad mellan att vara specifik eller precis och detaljerad. Tydlig och precis kräver inte nödvändigtvis en detaljerad förklaring. ”Fokusera på rätt kunder” är ett vagt uttalande. ”Ta under inga omständigheter uppdrag hos någon annan än våra A-kunder och B-kunder.” Det är tydligt, men inte detaljerat.

Den som vill påverka någon har ett ansvar att se till att mottagaren förstår vad det är som ska påverkas. Ansvaret för att presentera någonting på ett tydligt sätt ligger hos den som vill ha något utfört. Det är en del av ledarskapet och styrningen. Ett högt instruktionsvärde hjälper.