I. Utveckla och förtydliga strategi

Att utveckla en strategi som är fokuserad och visar på en tydlig riktning för hela organisationen är en vanlig och svår utmaning. De organisationer som inte lyckas får kämpa hårdare för framgången. Vanliga frågor jag stöttar inom är följande:

 • Hur säkerställer man att strategin ger en löjligt tydlig riktning för alla?
 • Hur ser man till att störst fokus ligger på de saker som skapar konkurrenskraft?
 • Hur ser man till att 'rätt' personer är involverade i strategiprocessen?
 • Hur gör man strategi mindre komplex och allomfattande, utan att tappa kontroll?

II. Sätta mål och mått

Att översätta strategi till mål och mått som balanserar olika perspektiv, ta hänsyn till olika organisatoriska ansvar och typ av verksamhet är svårt. Även om mätning är helt avgörande, mäts ofta både fel och för mycket - både i stora och små organisationer. Utmaningar jag stötar inom är exempelvis följande:

 • Hur översätter man strategi till mått, så att du kan följa upp strategin?
 • Hur väljer man 'rätt' och rätt antal KPIer/nyckeltal för olika verksamheter?
 • Hur säkerställer man att mer tid läggs på viktiga mål och mindre på oviktiga?
 • Hur mäter man det som är 'kritiskt' på riktigt?

III. Få hela organisationen att dra åt samma håll

Att få en hel organisation att dra åt samma håll innebär att synka strategi, strukturer, processer, system, incitament och humankapital. Detta är en verkligt svår uppgift för de allra flesta organisationer och kräver nogsamt arbete. Ett urval av utmaningar jag hjälper kunder med följer nedan:

 • Hur får man faktiskt en hel organisation att hänga ihop på riktigt?
 • Hur säkerställer man att strategi på riktigt avgör hur struktur, processer osv. ska se ut, inte arv, politik eller kultur?
 • Hur ser man till att mål, mått, planer osv. på olika nivåer och i olika verksamheter drar i samma riktning?
 • Hur integrerar du en organisation för att säkra synergier och kostnadseffektivitet, utan att kväva lokalt entreprenörskap?

IV. Säkra framdrift och förändring

Organisationer måste driva förändring hela tiden. Att realisera sin strategi innebär alltid förändring i någon grad eftersom omvärlden ständigt förändras. Strategiarbete måste vara sömlöst sammanvävt med förändring för att organisationen ska bli framgångsrik. Svårigheter jag stöttar organisationer att hantera är exempelvis följande:

 • Hur ser en 'bra' strategiprocess ut?
 • Hur bör en riktig strategiprocess, som väger in förändring på allvar, ledas ut i praktiken?
 • Hur kan man använda strategiarbete för att förändra människors beteende?
 • Hur säkerställer man att strategiska och organisatoriska förändringar leder till verklig nytta för kunden?